Carl Lindberg

Mangfoldiggørelsen af det gode eksempel


Danmark er i frontlinien, hvad angår den videnskabelige udvikling af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.” Med disse ord indledte Carl Lindberg, ordfører i den svenske Kommittén för Utbildning för Hållbar Utveckling og tidligere Bitr. Statssekreterare i Utbildningsdepartementet i Sverige, sin tale.
Især mente han, at den danske UNESCO-nationalkommission har gjort det godt. Her tænkte han blandt andet på det fælles samarbejde omkring Dakar-erklæringen om Uddannelse for alle og på arbejdet i Østersø-området med the Baltic Sea Project.

En gylden mulighed
FN’s tiår er en gylden mulighed med et stort ansvar for os alle,” fortsatte han, men tilføjede, at vi ikke må forvente, at UNESCO kan gøre alt arbejdet, da de simpelthen ikke har ressourcerne til det. ”Det er os, som afgør, om tiåret skal være fremgangsrigt eller ej.” Men ifølge Carl Lindberg skal Uddannelse for Bæredygtig Udvikling ses som en dobbeltproces, hvor Top Down og Bottom-up skal mødes. Det er derfor vigtigt, at også regeringerne signalerer et stort ansvar.

Hvad, hvorfor og hvordan?
For at få svar på dette spørgsmål, opfordrede Carl Lindberg tilhørerne til at læse kapitel 36 i Agenda 21 – slutdokumentet fra verdenstopmødet i Johannesburg i 2002. Konklusionen fra Johannesburg var, at uddannelse er en afgørende faktor for at nå bæredygtig udvikling. Uddannelse – fra førskole til universiteter – må gennemsyres af bæredygtig udvikling. Men Carl Lindberg slog fast, at vi må blive dygtigere og give klare signaler om vigtigheden af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. I dag ligger en stor del af ansvaret i miljøministeriet, hvilket i Carl Lindbergs øjne er helt forkert! Det skal og bør være i undervisningsministeriet: ”Uddannelses- og undervisningsministrene i hele verden skal erkende deres ansvar,” sagde han. Carl Lindberg udtrykte samtidig glæde over, at man i Danmark har nedsat et tværministerielt råd.
Der er mange indgange til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Og Carl Lindberg så helt klart en fordel ved den brede paraply, der dækker emner, som alle har det samme formål: Nemlig at lære mennesker at tage ansvar, at få viden og at handle. ”Uddannelse findes overalt,” sagde han og nævnte som eksempler Baltic21’s uddannelsesprogram og konferencen ”Learning to Change our World”, der blev afholdt i Göteborg i 2004. Især mente han, at de nordiske lande har specielt gode forudsætninger for at blive førende inden for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – og for derigennem for at påvirke tiåret i hele verden.

De ukonventionelle løsninger
Vi skal ikke tøve med at være ukonventionelle,” fortsatte Carl Lindberg. ”Tag fx Steven Rockefeller – en kapitalist, men alligevel fortaler for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Det er disse mennesker, vi skal have fat i. Og der er mange fortalere i erhvervslivet.
Men vi må også have en vision – en vision om uddannelse af kvalitet til alle om bæredygtig udvikling. For at opfylde visionen kræves der først og fremmest en forstærket profil af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling samt netværk – og her er Internettet en fantastisk chance.
Uddannelsens nøglerolle må være at inspirere til at tro, at vi kan. Og lærerne skal tro, at eleverne også kan deltage i udviklingen hen imod en bæredygtig udvikling. ”Lad eleverne og de studerende være med til at beslutte, hvad der skal læres,” sagde Carl Lindberg. ”Lad den underliggende værdi være respekt.”
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling omfatter både datid og fremtid, det globale og det lokale. Det kan ikke sidestilles med miljøundervisning, men miljøundervisning er en del af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Bæredygtig udvikling skal således integreres i alle fag – i hele læseplanen, mente Carl Lindberg og understøttede således UNESCO’s definition af begrebet.

De svenske erfaringer
Erfaringerne i Sverige har vist, at det er svært at integrere bæredygtig udvikling på tværs af faggrænserne. Bæredygtig udvikling ses som et miljøspørgsmål, men det sociale er også vigtigt. De resultater, man dog trods alt har opnået i uddannelsessystemet, er gode kundskaber og progressive vurderinger. Men der er et lavt politisk engagement. UNESCO opfordrer til samarbejde mellem universiteter, gymnasier, folkeskoler m.m., men for at dette kan ske, må der ske en kortlægning i forbindelse med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. De svenske erfaringer har vist, at proces og produkt er lige vigtige, og at politikerne må øge deres deltagelse i projektet. Der skal skabes dialog mellem mange. Lærerne på grundskolen må begynde at diskutere betydningen af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling; man må hjælpe hinanden med forslag, ideer og viden. ”Gode eksempler er vigtigt! Et enkelt eksempel kan mangfoldiggøres, hvilket erfaringerne fra Norge også viser,” sluttede Carl Lindberg.

Kilde:
Carl Lindbergs oplæg på konferencen ”Vi må lære, hvis jorden skal bære”, marts 2005.

Tilbage

 

Carl Lindberg

 

Se også:

PowerPoints fra Carl Lindbergs oplæg (pdf): A Global Vision og Att lära för hållbar utveckling

Made by Syneo