Adjunkt/lektor i pædagogik, miljø og bæredygtig udvikling

 

Ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, opslås en stilling som adjunkt/lektor i området pædagogik, miljø og bæredygtig udvikling. Stillingen er tilknyttet forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik med tjenestested ved DPU i København.
Det forudsættes, at ansøgeren for ansættelse som adjunkt er på ph.d.-niveau og kan dokumentere forskning inden for stillingens område. For lektoransættelse må ansøgeren kunne dokumentere forskning på internationalt niveau inden for området og endvidere kunne dokumentere undervisningsmæssige kvalifikationer svarende til gennemført pædagogisk uddannelse for adjunkter.
Der vil i særlig grad være interesse for ansøgere, der har beskæftiget sig med undervisning og læring i relation til miljø og bæredygtig udvikling, gerne ud fra et deltagelses- og demokratiperspektiv. Kendskab til såvel kvantitative som kvalitative forskningsmetodologier samt til forskellige teoretiske tilgange til miljøpædagogik og uddannelse i relation til bæredygtig udvikling (ESD) vil være en fordel. Desuden vil der blive lagt vægt på kompetencer med hensyn til internationalt samarbejde, fundraising, projektstyring og formidling.
                                  
Ansøgeren kan efter eget valg sende op til fem videnskabelige værker i tre eksemplarer sammen med ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde:

    * udførligt CV, herunder oplysning om og dokumentation for tidligere beskæftigelse, tidligere undervisningsvirksomhed, kopi af eksamensbeviser, evt. anbefalinger og udtalelser
    * publikationsliste, der angiver titel, evt. medforfattere, sidetal, publikationsår og -sted. Det skal fremgå af listen, hvilke arbejder der ønskes inddraget i bedømmelsen
    * en fortegnelse over samtlige bilag, der sendes med ansøgningen. Hvert bilag nummereres og sendes med ansøgningen.

Der gøres opmærksom på, at:

    * der vil blive nedsat et fagkyndigt bedømmelsesudvalg, hvis sammensætning vil blive meddelt ansøgerne, og hvis indstilling vil blive sendt til ansøgerne for så vidt angår egen udtalelse
    * bedømmelsesudvalget kun er forpligtet til at inddrage det indsendte materiale i bedømmelsen i det omfang, udvalget anser det for nødvendigt for at kunne afgive indstilling
    * bedømmelsesudvalget kan kræve yderligere materiale inddraget i bedømmelsen.

Da en del af universitetsskolens undervisning foregår på engelsk, forventes ansøgeren at have de nødvendige forudsætninger herfor.
Ansættelse sker som adjunkt/lektor. Ansættelse sker i henhold til gældende organisationsaftale indgået mellem Finansministeriet og den relevante organisation. For adjunktansættelse er stillingen tidsbegrænset til 3 år.
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Martin Bayer, tlf. 8888 9590, eller til forskningsprogramleder Bjarne Bruun Jensen, tlf. 8888 9138.
 
Ansøgningsfrist: mandag den 9. juni kl. 12.00. Ansøgningen mærket "1856" med både ansøgning og bilag i 3 eksemplarer stiles til dekanen og sendes til:
 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Aarhus Universitet
Løn og Personale
Tuborgvej 164
2400 København NV.
 
Aarhus Universitet har 35.000 studerende, 8.500 medarbejdere og en omsætning på 4,8 mia. kr. i 2008.
 
Universitetsstrategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

Frist: 09-06-2008
Arbejdsgiver: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Adresse: Tuborgvej 164
By: 2400 København NV
Telefon: 8888 9000
www adresse: www.dpu.dk
Email: Løn og Personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made by Syneo