UBU-netværket


En række danske organisationer har etableret et netværk og samarbejder om at synliggøre UBU i Danmark.

I forlængelse af den  danske åbningskonference marts 2005 for Uddannelse for
Bæredygtig Udvikling har Øko-net været aktivt engageret i at sætte tiåret på den
danske dagsorden. Øko-net er således også koordinerende sekretariat for et dansk UBU-netværk, der er blevet nedsat som en konkret reaktion på manglende handling fra den danske regering og isærUndervisningsministeriet.
Med støtte fra bl.a. Dansk Folkeoplysnings Samråd, Gymnasieskolernes Lærerforening, Danmarks Lærerforening, Foreningen for Folkehøjskoler i Damark og
92-gruppen er der etableret et netværk, der i 2006 har arbejdet på at skabe input til den dansk national strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Dette arbejde har foreløbig ført til en række netværksmøder, og en fælles henvendelse til det af Regeringen nedsatte tværministerielle udvalg for UBU. Denne henvendelse førte til et møde d. 21. august 2006 i Undervisningsministeriet, et møde der siden hen ikke har ført til nogen handling eller aktivitet, trods klare konklusioner fra mødet (her fra UVM’s eget referat af mødet):

 • UBU-netværket mener, at der ikke er ydet en tilstrækkelig indsats fra ministeriernes side. Der ønskes tydelig retning og rammer samt en klar og koordineret struktur for uddannelsesinstitutionernes og NGO’ernes arbejde med DESD.
 • Der er tilslutning til, at ministerierne vil udarbejde en strategi for tiåret, hvor UBU-netværket og andre relevante parter inviteres til at komme med indspil.
 • Der var opbakning til etablering af et dialogforum, som skal sikre dialog mellem DESD-gruppen og UBU-netværket + øvrige relevante parter.
 • Der skal sættes fokus på det, vi allerede gør, vha. en kortlægning af indsatsen. Dette er ministerierne i gang med inden for hver sit ressort, men UBU-netværket vil desuden blive anmodet om at bidrage til denne kortlægning.

 

Derudover er det UBU-netværkets opgave at drive portalen www.ubu10.dk der vil være samlende for det danske arbejde omkring UBU10.

 

UBU-netværket har foreløbig følgende organisationer tilknyttet:

 • Folkehøjskolernes Forening
 • Institut for Menneskerettigheder
 • Amtscentret forUndervisning, Århus Amt
 • StatensPædagogiskeForsøgscenter
 • Den Grønne Tænketank
 • Uddannelsesnetværket
 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Skolernes EnergiForum
 • OVE
 • Ibis
 • Gymnasieskolernes Lærerforening,
 • Danmarks Lærerforening,
 • Dansk Folkeoplysnings Samråd
 • 92-gruppen
 • Øko-net

Andre organisationer og netværk er velkomne i UBU-netværket, der i løbet af 2007 vil planlægge nye aktiviteter.

Nærmere oplysninger om UBU-netværkets aktiviteter og foreløbige mål fås hos
sekretariatsleder, Lars Myrthu-Nielsen
Øko-net, tlf. 62 24 43 24 eller lmn@eco-net.dk

Made by Syneo