Engelsk handlingsplan for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Af Anders K. Knudsen, 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling

 

I den britiske ’Sustainable Development Action Plan for Education and Skills’ lægges der fra det britiske undervisningsministerium op til en klar lederrolle fra regeringen, med aktiv deltagelse fra relevante ministerier såvel som fra andre partnere og græsrødder, uden hvilke planen ikke kan implementeres. Handlingsplanen er udformet som et indspark til diskussion og udvikling mellem grundskoler, gymnasier, universiteter samt en række specifikke offentlige departementer. Netop på dette grundlag, og fordi der er blevet teoretiseret nok om bæredygtig udvikling, er resultatet en reel handlingsplan frem for en strategi.

 

Den britiske handlingsplan for uddannelse for bæredygtig udvikling er tæt knyttet til den nationale strategi for bæredygtig udvikling og er således en samlet plan der indeholder initiativer for såvel miljøforvaltning som miljøundervisning. Overordnet er der igangsat en række konkrete initiativer, bl.a. med at reducere energiforbruget i hele skolesystemet, uddannelses- og læringssektoren har indført nye standarter til at uddanne personale med fokus på bæredygtighed og på de højere uddannelser er der ligeledes igangsat initiativer indenfor såvel undervisning som praksis.

 

Handlingsplanen er centreret om fire hovedemner, for hvilke der er fastsat en række konkretet initiativer samt udpeget ansvarlige og samarbejdspartnere.

De fire hovedemner er:

 1. uddannelse for bæredygtig udvikling
 2. miljøpåvirkning fra forskellige departementer og partnerorganisationer
 3. miljøpåvirkning fra uddannelsesstedet
 4. lokale og globale samarbejdsaktiviteter

Det første punkt om uddannelse for bæredygtig udvikling udstikker en række konkrete tiltag indenfor uddannelsessektoren, med klare henvisninger til tidsrammer og ansvarlige aktører, departementer m.m. og indeholder bl.a. følgende målsætninger:

 • Bæredygtig udvikling skal promoveres til de specifikke grupper og aktører (bl.a. skoleledere) gennem specifikke initiativer gennem en målrettet oplysningskampagne
 • Der skal produceres og distribueres en grøn guide med specifikke bæredygtighedstiltag indenfor læring- og uddannelsessektoren
 • Der skal være et tæt samarbejde mellem undervisningsministeriet og læreranstalter med henblik på at sikre at bæredygtig udvikling bliver integreret i ledelsen af skoler
 • Lærerseminarer skal sikre at UBU er specifikt integreret i uddannelsesplaner for lærere

Endvidere er der en række tiltag med henblik på at øge skolernes internationale vinkel, herunder deres fokus på udviklingslande:

 • International udvikling vil blive fremmet gennem en ’international uddannelsesuge’, rettet mod lærere og skoleledere
 • Partnerskaber med andre landes uddannelsesinstitutioner, ministerier, skoler, m.v.
 • Partnerskab mellem undervisningsministeriet og relevante partnere (offentlige, NGO’er, mv.) med henblik på at udvikle undervisning indenfor international udvikling

Dernæst bliver der udstukket retningslinier for at forbedre undervisningssektorens rolle, bl.a.:

 • Sikre at ’bæredygtig udviklings-planen’ bliver integreret i fremtidige sektorudviklingsplaner
 • Undervisningssektoren skal sikre at ’bæredygtig udviklings-planen’ bliver inkluderet i alle partnerskabsaftaler med samarbejdspartnere

Slutteligt er der en række punkter vedrørende struktur, heriblandt:

 • Fastsættelsen af en ramme til støtte for bæredygtig udvikling partnerskaber på lokalt og regionalt niveau
 • Implementere kommunikationsprogrammer med henvisning til specifikke events indenfor bæredygtig udviklings
 • Lave en hjemmeside med informationer og online hjælp til udvikling af en international dimension i undervisningen
 • Identificere bæredygtig udviklings NGO’er som partnere og rådgivere til undervisningssektorerne

Udover den ovenfor nævnte handlingsplan har undervisningsministeriet igangsat en række tiltag til fremme af bæredygtig udvikling indenfor undervisningssystemet. Blandt disse kan bl.a. nævnes:

 • Hjemmeside for ’Bæredygtige skoler’; et samlingspunkt for erfaringsudveksling og konkret støtte til lærere og skoler med hensyn til den praktiske integrering af bæredygtig udvikling i undervisningen
 • Medborgerskab; undervisning med fokus på medborgerskab oplyser eleverne om hvorledes deres handlinger indvirker på miljøet og deres medmennesker.
 • Globalgateway.org; en international hjemmeside oprettet for det britiske undervisningsministerium m.h.p. at skabe verdensomspændende partnerskaber om undervisning.
 • Skoletransport; støtte til udvidelse af offentlig eller bæredygtige transportmidler til og fra uddannelsesinstitutionen
 • Fremtidens skoler; der er blevet udviklet en miljøvurderings metode specielt beregnet til at måle skolers miljømæssige tiltag
 • Bæredygtig udviklings rådgiver; der er blevet udpeget en rådgiver til at sikre at principperne om bæredygtig udvikling bliver implementeret i strategier, m.v.
Made by Syneo