Norsk strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Norge er et af de lande, hvor bæredygtighed er indskrevet som en del af de grundlæggende værdier i grundloven. Dette skete i 1992 og bæredygtig udvikling prioriteres stadig højt. Den nyudnævnte norske regering har gjort det til et af sine erklærede mål at arbejde for bæredygtig udvikling og dermed gøre Norge til et foregangsland indenfor miljøpolitikken.

 

På vej mod en strategi

Den norske åbningskonference for FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling fandt sted i Hamar i marts 2005. Her udtalte den daværende uddannelsesministers politiske rådgiver, Eldbjørg Torsøe, at den norske regerings mål er ”at Norge skal blive et europæisk foregangsland inden for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.”

Som opfølgning på dette har Utdanningsdepartementet givet Utdanningsdirektoratet den opgave, at udarbejde en national strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Strategien, der omfatter hele den norske grunduddannelse, skal være færdig 1. december 2005.

 

Forarbejdet

Som led i arbejdet med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling har man nedsat en tværministeriel gruppe bestående af repræsentanter fra Miljøverndeparementet, Barne- og familiedepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Kulturdepartementet og Social- og helsedirektoratet. Gruppens opgave er at udvikle fælles tilbud til skolerne på tværs af sektorerne for på denne måde at skabe gode læringsarenaer. Man opfordrede desuden til etableringen af et lignende tværsektorielt samarbejde på amtsplan.

I begyndelsen af november 2005 afholdt man derfor en national konference i Kristiansand, med det formål at få dannet arbejdsgrupper og drøfte strategien på amtsplan. Strategien blev i den forbindelse præsenteret i et foreløbigt udkast.

 

Strategien

Strategien har som mål at forankre bæredygtig udvikling i det norske uddannelsessystem, således at temaet bliver en vedvarende og naturlig del af hele grunduddannelsen, der omfatter grundskolen og ungdomsuddannelserne. Strategien bygger på UNESCO’s anbefalinger og UNECE’s strategi fra Vilnius 2005 samt den fælles baltisk-nordiske strategi for UBU, Baltic 21E.

Strategiens nøgleord er tæt samarbejde mellem skole og lokalsamfundet, således at lokalsamfundet kommer til at fungere som læringsarena.

Norge har netop været igennem en omfattende reform af grunduddannelsen. Den nye reform kaldes Kunnskapsløftet. Strategisk planlægning af kompetenceudviklingen indgår som en del af den nye reform. Her er der lagt op til, at det er de lokale skoler og kommunale forvaltninger, der har det overordnede ansvar for planlægningen af kompetenceudviklingen og således op til det kommunale niveau at bestemme, hvad skolerne skal lægge i deres kompetenceudviklingsplaner. Udfordringen bliver derfor at motivere skoleejere og skoler til at se behovet for kompetenceudvikling inden for bæredygtig udvikling – altså en meget decentral proces.

Strategien skal fungere som et grundlag for arbejdet med kompetenceudviklingen, som skolerne opfordres til at bruge. Som hjælp til de praktiske og faglige fremgangsmåder på skolerne, har man desuden udviklet hjemmesiden www.miljolare.no, der har fokus på elevernes egne aktiviteter og undersøgelser i nærmiljøet.

Made by Syneo