Et tiår på ni år

Vi vil sætte fokus på højskolernes rolle
i kampen for en bæredygtig udvikling


Af
Christina Nielsen,
kommunikationsmedarbejder,
og Lars Myrthu-Nielsen,
sekretariatsleder, Øko-net

Danmark tilkendegav i september endnu engang i internationalt regi sin støtte til FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014). Denne gang på FN’s topmøde i New York. Desværre ser alting meget anderledes ud i nationalt regi.

“Vi kan ikke leve med, at der ikke er en national strategi. Vi vil udfordre regeringens politik på området. Det holder ikke at gribe det an som et decentralt projekt. Der skal rammer til. Ellers er det bedre, at Danmark melder sig ud af det tiår.”

Sådan lød nogle af de indledende ord fra Kim Hjerrild, generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening, da han bød velkommen til et møde om FN’s internationale tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Otte måneder efter at verdenssamfundet begyndte at løfte i flok og råbe i kor. Otte måneder efter at den danske regering begyndte at lege kastebold og tie i fællesskab.

Mødet fandt sted i Højskolernes Hus på Nytorv i København, og formålet var at tale om de ting, som politiske parter ikke ville høre tale om, da de den 16. juni havde indkaldt blandt andre NGO’er og folkeoplysningsorganisationer til brainstorm-møde i Eigtveds Pakhus. Her ønskede en tværministeriel gruppe, nedsat af Undervisningsministeriet, Miljøministeriet og Udenrigsministeriet, udelukkende at diskutere konkrete temaer til et inspirationshæfte for undervisere i grundskolen.

Ifølge hovedparten af de cirka 35 fremmødte gæster var dette et omsonst sted at starte. Dels fordi UNESCO allerede har udarbejdet en liste med 23 “key action themes”. Dels fordi der endnu ikke er udarbejdet noget, der ligner en national strategi, der kan sikre en systematisk og seriøs indsats.

På mødet i Eigtveds Pakhus blev der også lagt op til, at NGO’erne skal indrapportere deres aktiviteter til Undervisningsministeriet, som så vil kommunikere det videre til UNESCO. Også dette vakte mere bekymring end begejstring blandt deltagerne. Det er det officielle Danmark, der har sagt ja til det her. Derfor burde det også være dem, der kom med et udspil. Hvis Danmark ikke vil noget, bør vi melde os ud. Det holder ganske enkelt ikke at afrapportere om noget, der reelt aldrig er sat i gang. Der skal betydeligt mere til.

Det, der skal til, er bl.a. opbakning fra politikere og rammer for praktikere. Men det kræver også, at tiåret gøres håndgribeligt, og at man fra politisk hold udpeger en, der tager tiåret i hånden. Deltagerne var enige om, at vejen til politisk opbakning går gennem et grundigt forarbejde. Der skal med andre ord udarbejdes et udkast til en national strategi.

Vi nærmer os 2006. Og hvis ikke tiåret skal ende med kun at løbe over ni år, skal der løbes stærkt. Deltagerne besluttede derfor at etablere et UBU10-netværk. Netværket skal være et åbent forum uden kontingent, hvor alle parter er velkomne til at byde ind med ideer, initiativer og inspiration til en national strategi. Og hvor der er plads til repræsentanter fra blandt andre NGO’er, folkeoplysningsorganisationer og såvel undervisnings- som forskningsinstitutioner. Der blev ligeledes nedsat en arbejdsgruppe, der skal prøve at strukturere og konkretisere forslagene fra mødet den i Højskolernes Hus.

Derudover vil oplysningsorganisationen Øko-net, der i mere end ti år har arbejdet med bæredygtig udvikling, indtil videre agere sekretariat for netværket.

Det næste møde i netværket finder sted tirsdag 1. november 2005 klokken 13-15 i Højskolernes Hus. Vi vil gerne opfordre såvel højskoleforstandere som -undervisere til at møde op, da netop folkehøjskolerne i mange år har beskæftiget sig med bl.a. demokrati, miljø, globalitet og ulandsproblematikker. De sidder dermed inde med erfaringsbaseret og attraktiv viden om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Oplysningsorganisationen Øko-net vil i løbet af de kommende måneder sætte fokus på højskolernes rolle i forhold til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Det sker i et fællesnordisk samarbejde med Ekocentrum i Sverige og Idébanken i Norge.

Ideen er at få de nordiske højskoler til arbejde for og samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Det vil bl.a. ske ved, at de enkelte højskoler får mulighed for at tilslutte sig et bæredygtighedens værdigrundlag. Derudover handler det om de udfordringer, der knytter sig til pædagogik, politik og praksis, også kaldet projektets tre p’er.

Læs mere om FN-tiåret på portalen www.ubu10.dk

 

Billeder fra det første ngo-møde i Højskolernes Hus

Made by Syneo