UNECEs strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

UNECE’s (United Nations Economic Commission for Europe) strategi bygger på visionen om bæredygtig udvikling, formuleret i ”Our Common Furture” 1987 og beslutningerne taget under FN’s Verdenstopmøde i Rio i 1992.

Om formålet:
Strategien har til hensigt at virke som grundlag for den regionale implementering af tiåret for UBU. Strategien er henvendt til de nationale regeringer og rådgiver dem om udviklingen af retningslinier og metoder, som indfører bæredygtig udvikling i uddannelse og læring ved hjælp af undervisere og andre interessegruppers engagement.

I følge strategien skal uddannelsessystemet forbedres for at imødekomme UBUs interdisciplinære karakter, det civile samfunds involvering skal styrkes og lige store dele institutionelle og materielle ressourcer skal mobiliseres i arbejdet for UBU.

Formålet med strategien er at bidrage til, at:

  1. sikre at taktiske, regulerende og operationelle strukturer støtter UBU;
  2. fremme bæredygtig udvikling gennem formel, ikke-formel og uformel læring
  3. udstyre undervisere med kompetence til at inkludere bæredygtig udvikling i læringen
  4. sikre at adækvate værktøjer og materialer for UBU er tilgængelige
  5. styrke samarbejde om UBU på alle niveauer inden for UNECE regionen.

Et centralt princip i strategien er at UBU skal opfattes som en livslang proces, fra den tidlige barndom til højere uddannelse og voksenuddannelse og overskrider grænserne for den formelle uddannelse. Derfor skal UBU gennemsyre uddannelsesprogrammer på alle niveauer, inklusiv de erhvervsmæssige uddannelser, underviseres uddannelse og en fortsat uddannelse af fagfolk og beslutningstagere.


Gennemførsel og finansiering:

En vigtig forudsætning for strategiens gennemførelse er at sikre tilstrækkelige økonomiske midler. For præcist at kunne vurdere omkostningerne af de implementerende tiltag, der er nødvendige for at nå frem til strategiens mål og for at få afkast af denne investering, er det afgørende, at man forstår værdien af uddannelse når det handler om at præsentere retningslinier og metoder for samfundet.

De omkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af strategien skal betales af det enkelte land. Regeringerne må derfor sikre at, at de passende ressourcer er tilgængelige. Mange af de foreslåede tiltag kan indarbejdes i arbejdet med løbende at udvikle uddannelsessektoren. En del tiltag vil lettere kunne realiseres som subregionale eller regionale projekter. 

Regeringerne må overveje at bruge budgetter og økonomisk tilskyndelse til finansieringen af UBU i alle former for uddannelse, gennem blandt andet at indføre stipendier i UBU og opbygge kapaciteterne i uddannelsesinstitutionerne.

 

 Made by Syneo